Heim Nyhende Blir ressurssenter for kommunesamanslåing

Blir ressurssenter for kommunesamanslåing

Regjeringa har i sitt framlegg til statsbudsjett tiltenkt Distriktssenteret rolla som eit ressurssenter for kommunesamanslåing.

 

Direktør for Distriktssenteret, Halvor Holmli, tykkjer det er spennande å bli trekt inn i arbeidet med ein kommunereform.

– I dei fem åra sidan vi starta, har vi bygd omfattande kunnskap om korleis utvikling i kommunane fungerer. Vi kjenner også Kommune-Noreg svært godt. Alt dette er kunnskap som er nyttig når ein kommunereform skal innrettast, seier han til eigne nettsider.

Kartlegg samanslåingar
I første omgang er oppdraget innhenting av erfaringar frå tidlegare kommunesamanslåingar for systematisering og formidling.

– Me er i dialog med eigarane om korleis me skal setje arbeidsoppgåvene framover. I første omgang skal me kartleggje dei sju kommunesamanslåingane som har blitt gjennomførte sidan 2002, for å sjå på erfaringar og konsekvensar, seier Holmli til LNK-avisa.

Han seier at Distriktssenteret no er trekt inn i arbeidet med eit utviklingsprogram som departementet har starta opp for å betre samspelet mellom by og omland og sikre vekst.

Må prioritere
Halvor Holmli er sikker på at Distriktssenteret framleis vil ta del i utviklinga av lokalsamfunn i heile landet.

I budsjettframlegget er det lagt opp til noko mindre løyvingar til Distriktssenteret (3,8 mill kr). Dette er ikkje av eit omfang som har innverknad på bemanninga, men gjer at enkelte oppgåver må omprioriterast.

– Det er klart at med ei strammare ramme kan vi ikkje gjere alt heilt likt. Vi arbeider heile tida med å levere best moglege tenester til kommunane og med å byggje mest mogleg nyttig kunnskap. Det skal vi halde fram med. Statsbudsjettet kjem ikkje med prioritering innafor alle arbeidsområda våre. Prioriteringar er noko vi alltid arbeider med, og det vil vi gjere når vi planlegg aktiviteten vår for neste år, seier Holmli til eigne nettsider.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...