Heim Nyhende Dårleg inneklima på fleire skular

Dårleg inneklima på fleire skular

Utdanningsforbundet krev forbetringar av inneklimaet i skulane etter at ny kartlegging viser forverring.

Inneklimaet og vedlikehaldet på skulane blir dårlegare visar ei ny undersøking.

– Dårleg inneklima skader borna og vi forventar no ein forbetring, seier Terje Skyvulstad, ifølgje Framtida.no.

Undersøkinga som er gjort på oppdrag for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet viser at 230.000 skuleborn går på skular som kan ha dårleg inneklima eller manglande vedlikehald. Delen skular som er godkjende har gått ned frå 68 prosent for tre år sidan til 66 prosent no. Godkjenninga blir gitt skulane som har godt inneklima, bra reinhald og sanitære tilhøve og der skulane er godt vedlikehaldne.

– Mange unge utviklar allergiar og helseplager av det dårlege inneklimaet på skulane deira. Desse tala viser at det har hjelpt lite med eit nasjonalt fokus så lenge kommunar og fylkeskommunar ikkje evnar å følgja opp, seier nestleiar i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad. Han får støtte frå Kunnskapsdepartementet:

– Dette er tal som kommunane ikkje kan slå seg til ro med. Eit godt fysisk skulemiljø er avgjerande for trivselen til elevane og god læring i skulen. Eg forventar at kommunane tek tak i problemstillinga og arbeider aktivt med tiltak framover for å snu denne trenden, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Dyrt å vere fattig
Utdanningforbundets nestleiar trur likevel ikkje at det er av vond vilje at kommunane ikkje prioriterer skulebygga:

– Det å bruka for lite pengar på vedlikehald er dyrt i lengda. Når kommunane vel å ikkje bruka nok på dette er det fordi dei har for dårleg økonomi. Dei økonomiske rammene deira må aukast, fastslår han.

Kunnskapsministeren meiner at mykje allereie blir gjort for å betre elevane sitt skulemiljø:

– Frå nasjonalt hald bidreg me allereie med vegleiingstiltak og den statlege ordninga med rentefrie lån til offentlege bygg. Me vil no, saman med Helse- og omsorgsdepartementet, vurdera tilrådingane frå Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet om korleis resultata frå kartlegginga kan følgjast opp. Tiltak som kan bli aktuelle å vurdera er betre, meir tilpassa og oppdatert rettleiing til kommunane, og dessutan arbeid for å styrkja tilsynet og tilretteleggja for betre samarbeid mellom tilsynsmyndigheitene. Det er grunn til uro når halvparten av skulane manglar ein vedlikehaldsplan. For å førebyggja forfall av skulemiljøet er det avgjerande at kommunane utarbeider og følgjer opp vedlikehaldsplanar, seier Røe Isaksen.

LES OGSÅ: Ungdom må betala for dårleg luft

– Fortset å melde frå
Utdanningsforbundets tillitsvalde og verneombud har hatt fokus på dårleg vedlikehaldne skular over mange år og følar seg motlause når rapporterte manglar ikkje blir utbetra.

– Eg oppmodar likevel folka våre til å fortsetja å melda frå om dette. Det er òg viktig at medlemmar og tillitsvalde kjenner til avviksordninga og at arbeidstilsynet òg kan kontaktast dersom ikkje dei vanlege framgangsmåtene fører fram, avsluttar Terje Skyvulstad i ei pressemelding.

LES OGSÅ: Skal ikkje bli sjuke av å gå på skulen

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...