Heim Nyhende Ekstra innsats for jobb

Ekstra innsats for jobb

Eitt år etter konkursen i 2009 var 93 tidlegare Fundo-tilsette framleis utan jobb. Det kalla på ekstratiltak.

– Våren 2009 såg vi at det var liten bevegelse i massen av arbeidslause, altså at det var dei same som var arbeidslause då, som året før. Vi visste òg at viss ingenting skjedde, ville desse miste dagpengane sine etter ytterlegare eitt år. Vi var tvungne til å tenkje nytt.

 

Slik vart prosjektet «Nye vegar» til, forklarar prosjektleiar Liv Anne Breidablik, og ho seier det låg eit tydleg krav frå styringsgruppa, som består av rådmannen og direktøren i NAV, om at ting måtte gjerast på ein annan måte enn ved tradisjonelle sysselsetjingstiltak.

Samarbeid

Prosjektet vart etablert 9. juni i fjor som eit samarbeid mellom Høyanger kommune og NAV, med økonomisk tilskot frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Det vart heilt bevisst lokalisert utanfor NAV-kontoret, og det fekk eige kontor, eigen prosjektleiar og eit eige budsjett. Målgruppa var personar med mindre enn eitt år igjen på dagpengar.

«Nye vegar» skulle bli ein møteplass kor dei langtidsledige kunne kome for å få individuell oppfølging og tilpassa hjelp.

– Somme av dei byrja gjerne på fabrikken i ung alder og har aldri jobba nokon annan plass. Då har ein aldri søkt på jobb før, og ein treng hjelp til skriving av søknad og til jobbintervju, seier Breidablik.

«Likemenn»

Samstundes som at kvar einskild skulle få tilrettelagd hjelp, har det vore viktig å gjere ting i grupper og å spele på fleire strengar. Mellom anna vart to av dei langtidsledige tilsette i prosjektet for at prosjektet skulle kunne gjere seg nytte av kompetansen deira som, nettopp, langtidsledige.

– Vi kan systemet, søkjeprosessane og kjenner arbeidsmarknaden, men desse to hadde ein kjennskap til det å vere ledige som vi ikkje har.

Dei to «likemennene» var inne i prosjektet i arbeidspraksis ei stund, men har no fått seg anna arbeid.

Fleire i jobb

Og sakte, men sikkert har fleire kome seg i arbeid. I april i fjor var det 4 i denne gruppa som hadde full jobb, 19 hadde delvis jobb, og 79 hadde ikkje jobb. Rett før jul i fjor viste tala at 23 hadde full jobb, 23 delvis jobb, og 42 hadde ingen jobb. Totaltala varierer litt, då somme har falle ut av gruppa av naturlege årsaker, som svangerskap og liknande.

Å skaffe alle desse jobb har ikkje vore ei enkel oppgåve i ein kommune med jobbtørke, seier prosjektleiaren.

– Vi har følgt med på anbod som blir lagde ut, nytta kjenningar og nettverk, og til og med køyrt arbeidssøkjarar rundt i fylket for å vise dei fram på ein arbeidsplass.

Ein tett kontakt med dei arbeidsgjevarane som finst, både notidige og framtidige, har vore naudsynt.

Høge ambisjonar

Dei arbeidssøkjande i gruppa deler seg aldersmessig i to like delar, halvparten frå 40 år og ned, halvparten frå 40 og opp. Det er mange unge i gruppa samanlikna med den gjennomsnittlege massen av arbeidsledige, seier Breidablik, og for prosjektet er desse ei prioritert gruppe å få ut i jobb att.

– Då prosjektet starta i fjor, sette styringsgruppa som mål at 50 personar av denne gruppa skal vere i jobb eller i aktivitet før dagpengeperioden er over, og det vart kalla høge ambisjonar. Det målet trur eg at vi når, seier Liv Anne Breidablik.

– Men sjølv om jobb er viktigast, må vi òg sjå på om det er folk i denne gruppa som har krav på andre ytingar. Eg trur ikkje det er realistisk at alle i gruppa kjem seg ut i jobb att på kort sikt.

Held fram

Prosjektleiaren trur «Nye vegar» har vore med på å snu haldningane til langtidsledige i Høyanger.

– No håper vi at prosjektet kan brukast som mal for arbeid med langtidsledige i andre kommunar også, seier Breidablik.

Dagpengeperioden nærmar seg slutten for somme av dei arbeidsledige, og for dei fleste går den ut i løpet av første halvår i 2011. Prosjektet «Nye Vegar» har no søkt Fylkesmannen om nye midlar for 2011, og kommunen og NAV er innstilte på å halde fram med prosjektet dette året.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk. – For meg er nynorsk...

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret....

Nynorsk barnelitteraturpris til Markus Lantto og Camilla Kuhn

Forfattar Markus Lantto og illustratør Camilla Kuhn har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2022 for boka Kåre og Marimba hjelper til gjeven ut på Samlaget. – Juryen...

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...