Heim Nyhende Fleire opne møte

Fleire opne møte

No blir det vanskelegare å stenge publikum og presse ute frå møte i folkevalde organ. 1. juli fekk vi nye reglar for møteoffentlegheit.

Tidlegare kunne formannskapet, kommunestyret og fylkesrådet i fylkeskommunen lukke eit møte når dei skulle handsame innstillinga til årsbudsjettet. Etter forslag frå regjeringa vedtok Stortinget i fjor å endre reglane om møteoffentlegheit i kommunelova, og desse endringane fører no til at ein ikkje kan lukke møte for å handsame årsbudsjettet.

– Openheit er avgjerande for at kommunesektoren skal ha tillit blant innbyggjarane, seier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet. – Årsbudsjettet er den viktigaste saka i kommunen og ålmenta bør ha fullt innsyn i korleis politikarane ønskjer å disponere verdiane til fellesskapet.

Dei nye reglane er også blitt endra for å gjere det enno tydlegare kva tid eit folkevald organ kan og ikkje kan lukke eit møte for ålmenta.

– Målet er at dei nye reglane om møteoffentlegheit skal vere presise og enklare å bruke. Når reglane blir betre, vil også føremålet med reglane om møteoffentlegheit bli betre tatt vare på, seier Dag-Henrik Sandbakken i ei pressemelding.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...