Heim Nyhende Flest kultursponsarar i vest og nord

Flest kultursponsarar i vest og nord

Meir enn fire av ti norske føretak har sponsa eller samarbeidd med kulturlivet i løpet av det siste året, viser ei fersk undersøking.

Myten om at kultursponsing først og fremst er eit storby-fenomen, blir slått hol på av ei ny undersøking utført ved Handelshøgskolen BI. Faktisk ligg Oslo-føretaka heilt på botn i eit fylkesvis oversyn over kor stor del av føretaka som har sponsa eller samarbeidt med kulturlivet, ifølgje Forskning.no.

23 prosent av bedriftsleiarar i Oslo fortel at føretaket dei leiar, har samarbeidd med kulturlivet det siste året.

Føretak i Finnmark, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ligg på toppen i kulturinteresse. Her ligg delen kulturpartnarar på 70 prosent eller meir. I Oppland er talet 57 prosent, i Hordaland 50 prosent og i Rogaland 41 prosent.

Konjukturavhengig
Undersøkinga viser at interessa til næringslivet for å sponse eller samarbeide med kulturlivet svingar over tid.

– Private pengar er konjunkturavhengige, påviser Anne-Britt Gran, som er professor i kultur og leiing ved Handelshøgskolen BI.

Gran har sidan 2007 gjort jamlege målingar av norske føretak sine bidrag til finansiering av kulturlivet. Målingane viser to markante skift i perioden frå 2007 til 2013. Etter at finanskrisen gjorde seg gjeldande i norsk næringsliv i 2008, fall delen føretak som sponsa eller finansierte kulturlivet til 35 prosent mot slutten av 2009.

To år seinare, i 2011, var delen tilbake igjen på normalen på 40 prosent. I 2013 oppgjev 44 prosent av bedriftsleiarar at dei har sponsa eller samarbeidd med kulturlivet i løpet av dei siste åra. Dette er den høgaste delen som er målt sidan undersøkinga starta i 2007.

Kultur – mest for dei store
Det er dei store føretaka som i størst grad sponsar og samarbeider med kulturlivet. Halvparten av leiarane i føretak med meir enn 20 tilsette seier i 2013 at dei har sponsa eller samarbeidd med kulturlivet i løpet av det siste året.

For føretak som har mellom 5 og 19 tilsette, ligg delen kulturpartnarar på 44 prosent.

Undersøkinga viser at 38 prosent av føretaka som har samarbeidt med kulturlivet, i stor eller svært stor grad har fått innfridd sine forventningar til samarbeidet.

Langt færre, 20 prosent, svarar at dei i liten eller svært liten grad har fått innfridd forventningane.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...