Heim Nyhende For lite nynorsk i IMDi

For lite nynorsk i IMDi

Erlend Walseth i Ørsta opplæringsssenter meiner det er for lite nynorsk materiell tilgjengeleg hjå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

 

– Vi meiner at både heimesida og informasjonsmateriellet til IMDi bør vere tilgjengeleg for innvandrarar som lærer og brukar nynorsk, skriv Walseth i eit brev til IMDi.

IMDi er eit kompetansesenter og skal vere ein pådrivar for integrering og mangfald. Walseth peikar på at dette ikkje kjem nynorskkommunane godt nok til gode.

Les også : Nynorsk vaksenopplæring og Mange oppgåver for Vox

– IMDi har mykje informasjonsmateriell som dei ynskjer skal kome nye innbyggjarar til gode; eigne og eksterne publikasjonar, samt innhaldet på IMDi si heimeside generelt. Samanlikna med bokmålskommunar vert vi lite assistert av dykkar arbeid. Spanande og relevante lenker og eigenprodusert informasjonsmateriell kan ikkje nyttast i vår undervisning utan at det krevst vesentleg innsats til dømes gjennom omsetjing, skriv Walseth og viser til at det også er krevjande for deltakarane å finne fram på eiga hand når alt er på bokmål, skriv Walseth i brevet.

Ørsta opplæringssenter meiner det er naturleg å nytte nynorsk i norskundervisninga for innvandrarar.

– Mange stadar i landet må elevane lære bokmål skriftleg og munnleg, men når dei til dømes skal i butikken vert dei møtt av ein dialekt som er særs ulik språket dei lærer på skulen. Våre elevar slepp dette. Våre flyktningar vil framstå som meir “lokale” dersom dei snakkar nynorsk, og samstundes vil dei lettare kunne forstå andre i nærmiljøet – og på arbeidsplassen – dersom dei har fått undervisning i nynorsk munnleg.

I brevet blir det også lagt vekt på at alle sju kommunane på Søre Sunnmøre underviser innvandrarar på nynorsk,i tillegg til fleire kommunar i Sogn og Fjordane og Hordaland, og at behovet for meir tilgjengeleg materiell på nynorsk er ganske stort.  I fylgje IMDi sin eigen strategi skal dei vere med å bidra til at det blir gjennomført eit lokalt tilpassa integrerings- og mangfaldsarbeid.

Det lukkast ikkje redaksjonen å kome i kontakt med IMDi i dag.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...