Heim Nyhende I kampen for sjukehuset

I kampen for sjukehuset

Han har gått i demonstrasjonstog for å hindre at lokalsjukehusa blir lagde ned. Helge Evensen Bjørkum (16) meiner ungdom bør vere med på å forme si eiga framtid.

I desember gjekk du i demonstrasjonstog både utanfor Stortinget og i Sogn og Fjordane for å hindre nedlegging av lokalsjukehus. Kvifor dette engasjementet?

Eg engasjerer meg for lokalsjukehusa fordi det er eit grunnleggjande samfunnsgode og ein tryggleiksbase som me ikkje har råd til å miste. Det er ein hjørnestein i lokalsamfunnet på mange måtar, og utan lokalsjukehus mistar me mykje.

Kvifor bør ungdom engasjere seg i lokalsamfunnet?

Det er viktig at ungdom engasjerer seg i lokalsamfunnet, fordi me kan vere med på å forme vår eiga framtid. Framtidsretta ungdom kan vere med og påverke dei som bestemmer, på ein positiv måte.

Kva er dei viktigaste sakene i ungdomsrådet ditt no?

I ungdomsrådet er dei viktigaste sakene lokalsjukehus, kulturhus og berekraftig reiselivsutvikling.

Korleis kan ein få fleire ungdommar politiske aktive?

Eg trur det er viktig å bevisstgjere dei om kor viktig dette faktisk er. Fortelje med konkrete døme korleis me i dag påverkar korleis me skal ha det i framtida. Politikk har fått eit rykte på seg for å vere kjedeleg – eg trur det er viktig å avlive det ryktet.

Kva er hjartesaka di?

Hjartesaka mi er lokalsjukehus.

Kan du tenkje deg å bli politikar?

Eg er politisk aktiv i Lærdal ungdomsråd og elevrådet/elevrådsstyret ved Sogndal vgs., men er ikkje medlem i noko parti (enno). Likevel kan eg godt tenkje meg å bli politikar.

Korleis får ein politikarane til å høyre på ungdommane?

Ein får politikarane til å høyre på seg ved å gå i direkte dialog med dei, fortelje dei kva me meiner, og kvifor det er viktig. Me brukar også media svært mykje og har god hjelp av det. I tillegg har det blitt eit stort fokus på ungdomsdemokrati og ungdomsdeltaking, og det er noko som hjelper oss å få fram sakene våre.

I haust møtte de kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) og overleverte 500 underskrifter mot nedlegging av sjukehus. Korleis var det?

Å møte kommunalministeren var viktig for å få fram kva ungdomen meiner om sjukehussaka. Rett nok er Liv Signe frå Lærdal ho òg, og ho kjenner naturleg nok til denne saka og ser det er viktig å ha eit lokalsjukehus. Me fekk ho til å levere underskriftene til helseministeren, og det gav underskriftskampanjen ekstra tyngde. I tillegg møtte me helseministeren i Volda i desember og fekk ein kort direkte dialog med ho, der me fekk fram bodskapen vår på ein god måte. Det håpar me gav inntrykk.

Kva gjer de no vidare for å hindre at lokalsjukehuset blir lagt ned?

Me skal fortsetje å kjempe for sjukehuset vårt, men korleis er noko me drøftar heile tida, og me har per i dag ikkje nokon konkret plan på korleis me skal påverke. Men me er alltid på hogget og klare til å seie i frå.

Aktuelt: Helge Evensen Bjørkum

Alder: 16 år

Bur: Lærdal.

Aktuell: Politisk nestleiar og administrativ leiar i Lærdal ungdomsråd. Engasjerer seg sterkt i kampen for å behalde lokalsjukehusa. Bjørkum bloggar også på Mot til å meina-bloggen.

Språk: Nynorsk

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...