Heim Nyhende Krf svarar om språk

Krf svarar om språk

Det bør vere krav om 25 prosent nynorsk også i barne- og ungdomsprogram på NRK, meiner Dagfinn Høybråten (KrF).

Kva vil partiet ditt gjere med nynorsken? KrF har alltid vore oppteken av nynorsk, og vi vil halde fram med å kjempe for at vi skal ha to likeverdige målformer i landet vårt. Sjølv om bokmål og nynorsk formelt sett er likeverdige målformer, veit vi at nynorsk i praksis har mykje vanskelegare kår enn bokmål. Vi meiner det offentlege har eit stort ansvar for å sikre at nynorsk kan utvikle seg godt. Det er spesielt viktig at barn og unge får høyre og bruke begge målformene.

Vi må sørgje for, både praktisk og økonomisk, at nynorsk kan styrkje posisjonen som eit levande bruksspråk òg hos nye generasjonar. Aktiv bruk av nynorsk i det offentlege er viktig for utvikling av eigen identitet og sjølvtillit i høve til eige språk. Barn som snakkar nynorsk, må få møte sitt eige språk fleire stader enn i skolebøkene, til dømes i barne- og ungdomsbøker, og i lettare underhaldningsstoff som teikneseriar og annan populærkultur.

NRK, som statsfinansiert kringkastar, har eit viktig ansvar for å styrkje det norske språket. KrF er oppteken av at begge dei offisielle målformene skal brukast. Vi meiner barn må få høyre begge målformene i program som er retta inn mot barn og unge. I dag er det slik at minst 25 pst. av verbalinnslaga til NRK skal vere på nynorsk. KrF meiner dette òg må gjelde for barne- og ungdomsprogram, og vi har fremja forslag om dette, men blei dessverre nedstemde. Stortinget har òg handsama ei språkmelding. Også her var vi svært opptekne av nynorsken. Vi gjorde blant anna framlegg om at det skulle brukast meir nynorsk i dei riksdekkande avisene. Det er uheldig at nokre norske aviser nektar journalistane sine å skrive nynorsk. Ordninga med momsfritak for aviser har saman med pressestøtta nettopp til føremål å sikre ytringsfridom og mediemangfald. Dei nasjonale mediehusa bør derfor tillate papir- og nettjournalistane å skrive nynorsk – ja, i det heile tatt arbeide for ein høgare
nynorskdel.

Kva er partiet ditt si haldning til sidemål? Vi er for sidemålsundervisning i skulen.

Vil partiet ditt styrkje nynorskopplæringa for innvandrarar? Vi er opptekne av at innvandrarar får god norskundervisning. I kommunar der nynorsk er hovudmålet, bør det vere læremiddel på nynorsk.

Kva meiner partiet ditt må gjerast for at skulebøker skal liggje føre på båe målformer til same tid og til same pris?
Staten må gje klår beskjed om at det ikkje er akseptabelt at bøkene kjem for seint eller har ulik pris. Vi må sette klåre og tydelege krav.

Finst programmet og valmateriellet til partiet ditt på nynorsk? Ja. Vi har to likeverdige målformer i landet vårt.

Er nettsida dykkar på nynorsk? Ja, det blir publisert stoff både på bokmål og nynorsk på nettsida.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...