Heim Nyhende Nytt, større og moderne

Nytt, større og moderne

Frå årsskiftet fekk Noreg eit nytt og større departement for modernisering og utvikling av offentleg sektor.

 

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har store ambisjonar om å fornye, forenkle og forbetre offentleg sektor. Vi skal bidra til å rydde veg i unødig regelverk, og vi skal vere spydspissen i jakta på tidstjuvar og ineffektive arbeidsmåtar, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i ei pressemelding.

Då han gjekk inn som statsråd i Solberg-regjeringa i oktober, fekk han ansvar både for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og planavdelinga i Miljøverndepartementet.

425 tilsette
No er dei 425 medarbeidarane samla i eit departement under ein minister.Sanner ser kraftsamlinga som naturleg og naudsynt for å realisere dei ambisjonane regjeringa har om ein offentleg sektor som fungerer betre og gjev innbyggjarane raskare og betre hjelp.
Sanner minner om at to av prosjekta i regjeringsplattforma frå Sundvolden sorterer inn under KMD. Det eine er ei meir effektiv forvaltning, det andre er å sikre at vi har kommunar som er rusta for framtida.

– Vi vil jobbe systematisk for å skape ein enklare kvardag for folk flest, enten dei treng god velferd eller effektiv forvaltning. Det er også viktig å rette merksemda mot arbeidsmåtar og leiing i forvaltninga. Vi må sikre at dei dyktige medarbeidarane i stat og kommune kan bruke meir av tida til å løyse viktige arbeidsoppgåver, seier Sanner.

Vil styrke lokaldemokratiet
– Vi er i også gang med arbeidet for å styrke lokaldemokratiet. Det handlar om sterkare lokalt sjølvstyre og mindre statleg detaljstyring, om å gjennomføre ei kommunereform som vil gje innbyggjarane betre tenester i dag og i framtida. Meir robuste kommunar kan få fleire oppgåver og meir ansvar, seier statsråden.

Han går med på at arbeidsoppgåvene blir mange og store.

– Då er det viktig å setje klare krav og tydelege mål. Vi må sjå dei store samanhengane og utfordre systema viss vi skal lukkast med å gjere endringar som samfunnet merkar, seier Sanner.

Mindre byråkrati
Han minner om at regjeringa ønskjer ei samfunnsutvikling prega av meir tillit til det einskilde menneske, frivillige organisasjonar, lokalsamfunn og gründerar.

– Samfunnet skal skapast og utviklast nedanfrå – ikkje bli detaljstyrt ovanfrå. Det gjev både meir mangfald, mindre byråkrati og større gjennomføringskraft for dei store politiske prosjekta, seier statsråden.

I tillegg til å samordne moderniseringspolitikken i regjeringa, har KMD ansvaret for områder som plan- og bygningsloven, bustadpolitikk, nasjonal IKT-politikk og digitalisering, kommuneøkonomi, val, personvern, forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, statlig bygg- og eigedomspolitikk, statleg arbeidsgjevarpolitikk og same- og minoritetspolitikk. Departementet har også ansvar for ei rekke underliggjande etatar og verksemder.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...