Heim Nyhende Nytt, større og moderne

Nytt, større og moderne

Frå årsskiftet fekk Noreg eit nytt og større departement for modernisering og utvikling av offentleg sektor.

 

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har store ambisjonar om å fornye, forenkle og forbetre offentleg sektor. Vi skal bidra til å rydde veg i unødig regelverk, og vi skal vere spydspissen i jakta på tidstjuvar og ineffektive arbeidsmåtar, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i ei pressemelding.

Då han gjekk inn som statsråd i Solberg-regjeringa i oktober, fekk han ansvar både for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og planavdelinga i Miljøverndepartementet.

425 tilsette
No er dei 425 medarbeidarane samla i eit departement under ein minister.Sanner ser kraftsamlinga som naturleg og naudsynt for å realisere dei ambisjonane regjeringa har om ein offentleg sektor som fungerer betre og gjev innbyggjarane raskare og betre hjelp.
Sanner minner om at to av prosjekta i regjeringsplattforma frå Sundvolden sorterer inn under KMD. Det eine er ei meir effektiv forvaltning, det andre er å sikre at vi har kommunar som er rusta for framtida.

– Vi vil jobbe systematisk for å skape ein enklare kvardag for folk flest, enten dei treng god velferd eller effektiv forvaltning. Det er også viktig å rette merksemda mot arbeidsmåtar og leiing i forvaltninga. Vi må sikre at dei dyktige medarbeidarane i stat og kommune kan bruke meir av tida til å løyse viktige arbeidsoppgåver, seier Sanner.

Vil styrke lokaldemokratiet
– Vi er i også gang med arbeidet for å styrke lokaldemokratiet. Det handlar om sterkare lokalt sjølvstyre og mindre statleg detaljstyring, om å gjennomføre ei kommunereform som vil gje innbyggjarane betre tenester i dag og i framtida. Meir robuste kommunar kan få fleire oppgåver og meir ansvar, seier statsråden.

Han går med på at arbeidsoppgåvene blir mange og store.

– Då er det viktig å setje klare krav og tydelege mål. Vi må sjå dei store samanhengane og utfordre systema viss vi skal lukkast med å gjere endringar som samfunnet merkar, seier Sanner.

Mindre byråkrati
Han minner om at regjeringa ønskjer ei samfunnsutvikling prega av meir tillit til det einskilde menneske, frivillige organisasjonar, lokalsamfunn og gründerar.

– Samfunnet skal skapast og utviklast nedanfrå – ikkje bli detaljstyrt ovanfrå. Det gjev både meir mangfald, mindre byråkrati og større gjennomføringskraft for dei store politiske prosjekta, seier statsråden.

I tillegg til å samordne moderniseringspolitikken i regjeringa, har KMD ansvaret for områder som plan- og bygningsloven, bustadpolitikk, nasjonal IKT-politikk og digitalisering, kommuneøkonomi, val, personvern, forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, statlig bygg- og eigedomspolitikk, statleg arbeidsgjevarpolitikk og same- og minoritetspolitikk. Departementet har også ansvar for ei rekke underliggjande etatar og verksemder.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...