Heim Nyhende Nytt, større og moderne

Nytt, større og moderne

Frå årsskiftet fekk Noreg eit nytt og større departement for modernisering og utvikling av offentleg sektor.

 

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har store ambisjonar om å fornye, forenkle og forbetre offentleg sektor. Vi skal bidra til å rydde veg i unødig regelverk, og vi skal vere spydspissen i jakta på tidstjuvar og ineffektive arbeidsmåtar, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i ei pressemelding.

Då han gjekk inn som statsråd i Solberg-regjeringa i oktober, fekk han ansvar både for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og planavdelinga i Miljøverndepartementet.

425 tilsette
No er dei 425 medarbeidarane samla i eit departement under ein minister.Sanner ser kraftsamlinga som naturleg og naudsynt for å realisere dei ambisjonane regjeringa har om ein offentleg sektor som fungerer betre og gjev innbyggjarane raskare og betre hjelp.
Sanner minner om at to av prosjekta i regjeringsplattforma frå Sundvolden sorterer inn under KMD. Det eine er ei meir effektiv forvaltning, det andre er å sikre at vi har kommunar som er rusta for framtida.

– Vi vil jobbe systematisk for å skape ein enklare kvardag for folk flest, enten dei treng god velferd eller effektiv forvaltning. Det er også viktig å rette merksemda mot arbeidsmåtar og leiing i forvaltninga. Vi må sikre at dei dyktige medarbeidarane i stat og kommune kan bruke meir av tida til å løyse viktige arbeidsoppgåver, seier Sanner.

Vil styrke lokaldemokratiet
– Vi er i også gang med arbeidet for å styrke lokaldemokratiet. Det handlar om sterkare lokalt sjølvstyre og mindre statleg detaljstyring, om å gjennomføre ei kommunereform som vil gje innbyggjarane betre tenester i dag og i framtida. Meir robuste kommunar kan få fleire oppgåver og meir ansvar, seier statsråden.

Han går med på at arbeidsoppgåvene blir mange og store.

– Då er det viktig å setje klare krav og tydelege mål. Vi må sjå dei store samanhengane og utfordre systema viss vi skal lukkast med å gjere endringar som samfunnet merkar, seier Sanner.

Mindre byråkrati
Han minner om at regjeringa ønskjer ei samfunnsutvikling prega av meir tillit til det einskilde menneske, frivillige organisasjonar, lokalsamfunn og gründerar.

– Samfunnet skal skapast og utviklast nedanfrå – ikkje bli detaljstyrt ovanfrå. Det gjev både meir mangfald, mindre byråkrati og større gjennomføringskraft for dei store politiske prosjekta, seier statsråden.

I tillegg til å samordne moderniseringspolitikken i regjeringa, har KMD ansvaret for områder som plan- og bygningsloven, bustadpolitikk, nasjonal IKT-politikk og digitalisering, kommuneøkonomi, val, personvern, forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, statlig bygg- og eigedomspolitikk, statleg arbeidsgjevarpolitikk og same- og minoritetspolitikk. Departementet har også ansvar for ei rekke underliggjande etatar og verksemder.

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Velkommen til landstinget til LNK på Stord 22.-23. september!

Landssamanslutninga av nynorskkommunar ønskjer velkommen til landsting på Stord 22.-23. september på Stord Hotell.  Landstinget er utsett frå juni,...

– Nynorsk må inn i rammeplanen for barnehagane

Professor Eli Bjørhusdal ved Høgskulen på Vestlandet meiner det manglar eit fagpolitisk medvit om nynorsk i barnehagane, og etterlyser ei stadfesting av...

Nynorske barnehagar les og syng framleis mest på bokmål

70 prosent av barnehagane i nynorskområde syng minst éin song om dagen på bokmål, kjem det fram i Barnehageundersøkinga 2021.

Mållagsleiaren: – Nyheitssendingane er siste skanse der folk kan høyre korrekt nynorsk

Leiaren i Noregs Mållag meiner NRK må passe på så dei ikkje hòlar ut praksisen med normert språk i for stor grad...