Heim Nyhende Populært hefte om kropp og helse

Populært hefte om kropp og helse

Vox sitt temahefte på nynorsk om kropp og helse kunne i år fått status som bestseljar, om det ikkje var for at det var gratis.

Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, Vox, har flytta til nye lokale. I samband med flyttinga har dei tømt lagera. Bøker og hefte er selde til låge prisar eller delte ut gratis. Temaheftet om kropp og helse er utvikla til bruk i norskopplæringa for framandspråklege. Det er i stor grad innvandrarkvinner som sjølv har utforma heftet, og det er særleg retta mot deltakarar med kort skulegang frå heimlandet. Det har eit enkelt og lettfatteleg språk.

Mange klassesett

Seniorrådgjevar Helga Arnesen i avdelinga for integrering fortel om stor interesse.

– Vi har sendt ut fleire hundre hefte. Mottakarane betalar berre porto. Interessa har ikkje berre vore frå dei som driv med språkopplæring, vi har også sendt heftet som klassesett til fleire vidaregåande skular med studieretning for helse- og omsorgsfag. Det enkle språket gjer at heftet høver godt også for dei, seier Arnesen og legg til at det framleis finst nokre hundre hefte att. Dei kan tingast gjennom Vox si heimeside www.vox.no.

Nynorsk no!

Vox arbeider også med materiell for førstegangsopplæring i norsk. Eitt av satsingsområda er å få inn meir nynorsk, og i haust er tekstbok og arbeidsbok til læreverket «Nynorsk no!» lansert på Fagbokforlaget. Det skal også lagast lydbok til dette læreverket. I 2012 skal også «NorskPluss» for spor 1 gjevast ut på Cyberbook i nynorskutgåve. Denne læreboka skal ha ei arbeidsretta vinkling. NorskPluss er eit komplett læremiddel med ein omfattande nettressurs tilpassa Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...