Heim Nyhende – Redusert til vage formuleringar

– Redusert til vage formuleringar

Noregs Mållag er redd framlegget frå Utdanningsdirektoratet til revidert læreplan i norsk vil svekke nynorsken.

– Læreplanen er blitt stramma inn, er tydlegare og har betre progresjon, men dette har diverre ikkje styrkt nynorsken. Det som kunne vore ei storstilt satsing på tidleg start med nynorsk, er i framlegget frå Utdanningsdirektoratet til revidert læreplan i norsk redusert til vage formuleringar om lytting og lesing. Noregs Mållag meiner det er bra at begge dei norske språka får plass i læreplanen allereie frå 2. trinn av, men det er for lite og utydeleg, skriv Noregs Mållag i ei pressemelding.

Les også: – Falitterklæring for sidemålet

Noregs Mållag legg vekt på at dei har ynskt skriftleg opplæring i sidemålet så tidleg som i 4. trinn.

– I fylgje utkastet til læreplan som no ligg føre, skal elevane ikkje før i 7. trinn ta til med å ”eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk”. Med dei svake formuleringane om lesing i begge språk på dei tidlege trinna fryktar vi at opplæringa i realiteten kjem til å innehalde eit minimum av tekstar på nynorsk. Undersøkingar syner at bokmålselevar på ungdomssteget som startar med nynorskopplæring tidleg, får meir positive haldningar til faget.

Utdanningsdirektoratet seier førebels ingenting om kva vurderingsformer dei ser føre seg i det framtidige norskfaget, det skal kome i eit eige forslag seinare. Noko mållaget reagerer på.

– For at ordskiftet om framlegget som ligg på bordet, skal verte fruktbart, er det avgjerande at Utdanningsdirektoratet lettar på sløret og gjev innsyn i korleis dei tenkjer kring vurderingsordninga. I framlegget til revidert læreplan i norsk er det lagt opp til ulike kompetansemål i hovudmål og sidemål og avsluttande sidemålsopplæring i Vg2, samstundes som det er uklart om det vert eigen sidemålskarakter. Dette er eit alvorleg trugsmål mot nynorsken si stilling i Noreg. Kompetansemål og vurderingsordningar må styrkje nynorsk både som hovudmål og sidemål, skriv dei.

Styret i Noregs Mållag legg også vekt på at norskfaget på vidaregåande nivå må innebere at det blir undervis i begge målformene i alle tre åra på vidaregåande skule, og at alle elevane til slutt vert testa skriftleg både i bokmål og nynorsk, fordelt på to eksamensdagar.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...