Heim Nyhende – Redusert til vage formuleringar

– Redusert til vage formuleringar

Noregs Mållag er redd framlegget frå Utdanningsdirektoratet til revidert læreplan i norsk vil svekke nynorsken.

– Læreplanen er blitt stramma inn, er tydlegare og har betre progresjon, men dette har diverre ikkje styrkt nynorsken. Det som kunne vore ei storstilt satsing på tidleg start med nynorsk, er i framlegget frå Utdanningsdirektoratet til revidert læreplan i norsk redusert til vage formuleringar om lytting og lesing. Noregs Mållag meiner det er bra at begge dei norske språka får plass i læreplanen allereie frå 2. trinn av, men det er for lite og utydeleg, skriv Noregs Mållag i ei pressemelding.

Les også: – Falitterklæring for sidemålet

Noregs Mållag legg vekt på at dei har ynskt skriftleg opplæring i sidemålet så tidleg som i 4. trinn.

– I fylgje utkastet til læreplan som no ligg føre, skal elevane ikkje før i 7. trinn ta til med å ”eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk”. Med dei svake formuleringane om lesing i begge språk på dei tidlege trinna fryktar vi at opplæringa i realiteten kjem til å innehalde eit minimum av tekstar på nynorsk. Undersøkingar syner at bokmålselevar på ungdomssteget som startar med nynorskopplæring tidleg, får meir positive haldningar til faget.

Utdanningsdirektoratet seier førebels ingenting om kva vurderingsformer dei ser føre seg i det framtidige norskfaget, det skal kome i eit eige forslag seinare. Noko mållaget reagerer på.

– For at ordskiftet om framlegget som ligg på bordet, skal verte fruktbart, er det avgjerande at Utdanningsdirektoratet lettar på sløret og gjev innsyn i korleis dei tenkjer kring vurderingsordninga. I framlegget til revidert læreplan i norsk er det lagt opp til ulike kompetansemål i hovudmål og sidemål og avsluttande sidemålsopplæring i Vg2, samstundes som det er uklart om det vert eigen sidemålskarakter. Dette er eit alvorleg trugsmål mot nynorsken si stilling i Noreg. Kompetansemål og vurderingsordningar må styrkje nynorsk både som hovudmål og sidemål, skriv dei.

Styret i Noregs Mållag legg også vekt på at norskfaget på vidaregåande nivå må innebere at det blir undervis i begge målformene i alle tre åra på vidaregåande skule, og at alle elevane til slutt vert testa skriftleg både i bokmål og nynorsk, fordelt på to eksamensdagar.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...