Heim Nyhende Snart kan du låne e-bøker på biblioteket

Snart kan du låne e-bøker på biblioteket

Frå nyttår av byrjar dei første norske biblioteka med utlån av e-bøker. Biblioteksentralen har jobba i fem år for å få dette på plass.

– Det er to ting som må på plass før e-biblioteket er klart til å starte opp. Det er avtaler med alle forlag og utgjevarar av norske bøker, og også ein del utanlandske. Den andre tingen som må på plass er systemet vi skal nytta, som vi held på å setje om til norsk, fortel bibliotekfagleg direktør i Biblioteksentralen, Kjartan Vevle, til lnk.no.

Systemet som Biblioteksentralen har vald å nytte for det digitale biblioteket har allereie vore i bruk i to år i Tyskland, Austerrike og Sveits.

Biblioteksentralen er eigd av norske kommunar og er ei non-profit-bedrift, og har fordel av å vere så store at dei kan forhandle fram langt gunstigare avtaler enn dei einskilde biblioteka kan få til på eiga hand.

– Vi fungerer som ein slags bokhandel for biblioteka, seier Vevle.

E-biblioteket tilbyr utlån av e-bøker, lydbøker, film og musikk, som kan lastast ned på din pc, lesebrett, telefon, mp3-spelar eller kva slags teknisk løysing du nyttar. Det einaste som ikkje kan brukast i dette systemet er Kindle lesebrett, som har ei heilt spesiell avtale med Amazon.

Utlånet av digitale medium kjem til å fungere på same måte som ved utlån av fysiske medium.

– For å sikre at alle opphavsrettar blir fulgt og at forlaga, forfattarane, plateselskapa og musikarane framleis får betalt for det dei har gitt ut og laga, kjem vi til å nytte ein modell som er basert på korleis bibliotek tradisjonalt har blitt drive, seier Vevle.

– Det fører til at kvar fil bare kan lånast av ein person om gongen, og viss det er stor pågang på fila kan biblioteket kjøpe inn fleire lisensar, legg han til.

Viss du skal låne noko frå det digitale biblioteket går du inn på nettsida til ditt aktuelle bibliotek, du søkjer opp den e-boka du vil låna, så loggar du deg inn og får lasta ned e-boka. Låneperioden blir begrensa, som ved fysisk utlån, og når denne perioden er over blir fila sletta frå din konto. Då er e-boka klar for neste lånar.

Fordelen med e-biblioteket er at du kan låne det du ønskjer frå kvar som helst og heile døgnet uavhengig av om det er sundag eller ferie.

I LNK-avisa som kjem ut 31. oktober kan du lese meir om det digitale biblioteket, foregangsbiblioteka og kva effekt e-bøker kan få for mangfaldet i norsk litteratur.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...