Heim Nyhende Språkrøkt skal gi enklare NAV

Språkrøkt skal gi enklare NAV

Enklare språk og faste kontaktpersonar vil bidra til å lette kvardagen for Nav-brukarane, fastslår ei ekspertgruppe.

 

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) er positiv til forslaga frå den regjeringsoppnemnde gruppa og seier han er innstilt på å følgje dei opp raskt.

– Vi må gi betre hjelp til dei med kroniske sjukdommar og sikre at hjelpa kjem til rett tid. Forslaget om at foreldre med alvorleg sjuke barn bør få ein eigen Nav-rettleiar synest eg er interessant og godt, seier Eriksson til NTB.

Statsråden er også opptatt av at kommunikasjonen mellom Nav og brukarane må bli betre.

– Det er eit stort problem at mange brukarar i dag ikkje skjønar kva som står i breva frå Nav, seier han.

– Usikre

Kompliserte skjema og brev gjer brukarane usikre og fører til unødvendig mange meldingar til Nav-kontora, fastslår ekspertutvalet som er leidd av tidlegare NHO- og KS-topp Sigrun Vågeng.

– Hovudproblemet vi finn, er at Nav kommuniserer på ein måte som gir usikre brukarar. Det gjer at dei må kontakte Nav på nytt, og at møta blir meir spente enn nødvendig, seier Vågeng til Aftenposten.

Sjølv om fleire er nøgde med Nav no enn tidlegare, er det framleis mange misnøgde brukarar, seier ho.

– Det er nesten underleg at Nav – som skal hjelpe oss om vi hamnar i ein vanskeleg livssituasjon – scorar dårlegare enn for eksempel Skatteetaten som krev inn pengar av oss.

– Gammalt nytt

Utvalet foreslår i tillegg å betre tilgangen til nett- og telefonkontakt mellom Nav og brukarane og å styrkje brukarmedverknaden. I tillegg rår dei til at Nav blir flinkare til å rettleie brukarar som sender inn mangelfulle søknader.

– Eg er svært nøgd med at ekspertgruppa kjem med enkle og konkrete forslag som kan betre møta brukarane får med Nav, seier Eriksson.

Arve Kambe frå Høgre som leier arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, er ikkje like imponert.

– Sjølv om mange av forslaga er gode, så har dei vore kjende lenge. Difor ventar eg at ekspertgruppa arbeider vidare og kjem med fleire gode og konkrete forslag. Mangel på nye idear og betre løysingar gjer at forventningane mine til sluttrapporten frå Nav-utvalet blir høgare, seier Kambe.

Eriksson medgir at forslaga har vore framme i debatten tidlegare, men strekar under at det berre er snakk om ein delrapport og viser til at sluttrapporten først skal liggje føre i mars neste år. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...