Heim Nyhende Tajik lovar forslag til boklov før sommaren

Tajik lovar forslag til boklov før sommaren

 Kulturminister Hadia Tajik (Ap) varslar at regjeringa vil ha eit forslag til boklov klar før sommaren 2013.

 

– Då vil Stortinget få lovforslaget til behandling, sa Tajik på ein pressekonferanse fredag

Statsråden sa at ei boklov vil tene både lesarar og forfattarar.

– Lesarane i alle delar av landet vil vere sikra både smal og brei litteratur, sa ho.

Tajik gjorde det klart at ein fastprisperiode på nye bøker vil vere eit sentralt verkemiddel i forslaget til boklov. Ho opplyste samtidig at det ikkje er avgjort om fagbøkene vil bli omfatta av lova.

Les også: Boklov eller frislepp? 

– Eiga vurdering
– Det må gjerast ei eiga vurdering av fag- og lærebøker for høgare utdanning, sa statsråden, som la til at spørsmålet vil bli ein del av høyringa som skal gjennomførast før lovforslaget blir lagt fram.

Statsråden seier at høyringa vil vere brei; alle skal få høve til å leggje fram synspunkta sine på saka.

I tillegg til fastprisperiode trekkjer Tajik fram rabatt- og avanseregulering mellom forlag og bokhandlarar som eit sentralt grep i ei ny boklov. Desse reguleringane skal ha som mål å redusere marknadsmakta.

Applauderte
Mange representantar for bokbransjen var til stades på pressekonferansen. Dei applauderte nyheita om at ei boklov vil kome. Bokbransjen står samla i ønsket om ei lov som avløyser dagens fastprisordning for bøker.

– Vi er svært tilfreds med vedtaket til regjeringa om ei boklov som varetek dei spesielle behova til nasjonen, seier Kristenn Einarsson, administrerande direktør i Forleggjarforeininga.

Han seier foreininga går inn for at også fagbøker og lærebøker for høgare utdanning skal omfattast av boklova.

Einarsson seier fastprissystemet sikrar alle tilgang på ei stor breidd av skjønnlitteratur og sakprosa. Det gir mindre uvisse for forfattarar som er tidleg i karrieren, og ein tryggare konkurransesituasjon for bokhandlarar på mindre stader, meiner han.

Rabatt- og avanseregulering gir dei små og mellomstore forlaga føreseielegheit og sikrar dermed mangfald på utgivarsida, ifølgje Einarsson.

Konkurransetilsynet skeptisk
Blant instansane som stiller seg skeptisk til ei boklov, er Konkurransetilsynet. Ei norsk boklov vil truleg innebere at bokbransjen får permanent unntak frå konkurranselova.

Slike unntak vil svekkje konkurransen i bransjen – ein konkurranse som elles kunne ha kome lesarane til gode i form av lågare prisar på bøker, har tilsynet tidlegare påpeika.

Direktør Christine Meyer i Konkurransetilsynet seier til NTB at ei fastprisordning vil hemme konkurransen.

– Også rabatt – og avanseregulering mellom forlag og bokhandlarar vil vere svært uheldig. Slike reguleringar vil ganske sikkert avle nye reguleringar, seier ho

Kulturminister Hadia Tajik understrekar at formålet med ei boklov er å skape rammevilkår som sikrar høg kvalitet og eit rikt mangfald i norsk litteratur.

– Ei boklov er ein måte å vidareføre gjeldande kulturpolitikk på, sa statsråden. (NPK)

 

 

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...