Heim Nyhende Tilbyr gratis bruk av nynorsk programvare i eitt år

Tilbyr gratis bruk av nynorsk programvare i eitt år

Gjer det lettare å skrive korrekt og omsette frå bokmål til nynorsk.

 

Nynodata har spesialisert seg på programvare for administrasjonar med nynorsk som målform eller som bruker ei blanding av bokmål og nynorsk. Du kan enkelt skrive korrekt nynorsk, omsetje frå bokmål til nynorsk, eller søke i store tekstmengder av både bokmåls- og nynorsktekstar.

Nynodata tilbyr alle kommunar som er medlemmer i LNK gratis bruk av programvare ut april 2017. Meir informasjon på www.nynodata.no. Kontakt Nynodata for lisens, salg@nynodata.no, eller telefon 35 95 01 50.

Nyno, omsetting frå bokmål til nynorsk
Nyno er eit program for å omsette tekstar frå bokmål til nynorsk. Det blir mykje brukt i statleg forvaltning, og over halvparten av departementa og mange av universiteta har lisens for alle tilsette.  Microsoft brukte også Nyno til å omsetje Office2003 til nynorsk. I ein rapport for Norsk språkråd (Everson/Trosterud, 2000) blei effektiviteten av Nyno målt og samanlikna med manuell omsetting av programvaretekst. Rapporten konkluderte med ein tidsreduksjon på kring 70 prosent for testmaterialet.

Ei av dei sterke sidene ved programmet er språkmalane, som gir høve til å velje kva slags nynorsk ein vil skrive, for eksempel i samsvar med vedteken målbruksplan. Meir informasjon på www.nynodata.no/nyno.

I nynorskkommunane er Nyno særleg nyttig for tilsette med bokmålsbakgrunn som kjenner seg utrygge når dei skal skrive nynorsk. I tillegg kan det brukast til omsetting av tilsende bokmålstekstar som ein ønskjer å publisere på nynorsk.

Ordrik, ordbøker for nynorsk
Ordrik kan brukast av alle som skriv nynorsk. I tillegg til nynorsk bøying og ordforklaring, ligg der i programmet ei stor bokmål-til-nynorsk-ordbok på over 70.000 oppslagsord, alle med bøying.

Ordrik gir mykje meir informasjon enn tradisjonelle ordbøker. Det er lett å finne fram i, er pedagogisk tilrettelagt og gir hjelp til å prioritere kva valfrie nynorskformer ein vil at dei tilsette skal bruke.

I nynorskkommunane er Ordrik særleg nyttig for tilsette som i utgangspunktet skriv nynorsk. Ei stor bokmål til nynorsk ordbok gir ekstra hjelp der ein kjenner seg utrygg på nynorske avløysarord til bokmål.

Norsøk
Nynodata har brukt ressursar frå Nyno og tilleggsressursar frå Universitetet i Oslo til å utvikle Norsøk som eit norsk temasøk. Norsøk gir oss parallellsøk og synonymsøk på bokmål og nynorsk og finn informasjon på tvers av målformer, bøyingsformer og stilistiske variantar. Behovet for parallellsøk på bokmål og nynorsk er spesifikt nemnt i regjeringas kulturmelding hausten 2003.

Temasøket kan også brukast som einspråkleg synonymsøk, bokmål eller nynorsk, og kan nyttast ved alle typer informasjonssøk, database, fritekstsøk, intranett, Internett. Meir informasjon på http://www.nynodata.no/norsok. Testside på www.oversett.no.

I nynorskkommunar er Norsøk særleg nyttig for tilsette som skal søke i intranett som har blanding av bokmåls- og nynorsktekstar. På sikt kan dette bli endå meir relevant der fleire kommunar med ulik målform slår seg saman. I tillegg hjelper det publikum til å finne relevant informasjon på heimesidene, anten ein søker på bokmål eller nynorsk. Anten ein søker på hjemmesykepleie eller heimesykepleie eller heimesjukepleie eller hjemmesjukepleie finn ein dei same tekstane. Normalt gir søkemotorane ulikt resultat på dette.

Nynodata har i meir enn 20 år levert nynorsk programvare til statleg sektor.

– Vi ser no at programvara kan vere til stor hjelp også for kommunane, og kan i samarbeid med LNK tilby kommunane å ta i bruk programma. Utan vilkår i 1 år, seier dagleg leiar i Nynodata Bjørn Seljebotn (bildet).

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Desse kommunane er best på å prioritera barn og unge

Små kommunar med store driftsbudsjett leverer best i Kommuneanalysen, utført av UNICEF. Kvart år rangerer UNICEF landets kommunar etter...

Skulebiblioteket er hjartet i skulen

Langeland skule er blant dei største nynorske 1.-7.skulane i landet, med sine 410 elevar. Skulen har lite plass, men har prioritert skulebiblioteket...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...