Heim Nyhende Trur på samarbeid

Trur på samarbeid

– Eg trur ikkje løysinga er å slå saman kommunar, seier ordførar Arne Sanden (Ap) i Lærdal kommune.

Lærdal er ein av 147 kommunar som har vist interesse for å delta i nettverket Lokalsamfunnforeningen, der målet er å arbeide mot kommunesamanslåingar. Åmot-ordførar Ole Gustav Narud (Sp) står i spissen for arbeidet og legg vekt på at ein no ynskjer å få balanse i debatten om kommunestrukturen. Mange peikar på at samhandlingsreforma er ei utfordring for små kommunar. Narud er ikkje samd i det.

– Eg trur samhandlingsreforma er meir ein sjanse enn ein trussel for små kommunar. Det finst mange modellar der kommunar samarbeider godt på tvers av kommunegrensene, og der dette ikkje vil bli noko problem, seier han.

– Dette handlar jo om kva befolkninga vil, kva innbyggjarane i kommunane eigentleg ynskjer, seier han.

Foreininga tek mål av seg å ikkje berre arbeide mot kommunesamanslåing, men også mot sentralisering av viktige velferdstenester. I tillegg ynskjer ein å samarbeide med ulike fagmiljø i universitets- og høgskulesektoren for å få fram informasjon og fakta om temaet.

– Stor avstand

Narud meiner responsen på initiativet har vore bra, men stussar over at interessa i til dømes Sogn og Fjordane ikkje har vore større. I fjordfylket er det berre Balestrand og Lærdal som har takka ja til å bli ein del av arbeidet.

– Dette handlar jo om identitet også. Det er mange viktige kultur- og språkpolitiske spørsmål her. Dersom me sit att med 100 kommunar, trur eg ikkje me har mange nynorskkommunar igjen, slår Narud fast.

Ordførar Sanden i Lærdal viser til at dette ikkje har vore oppe til politisk behandling, men at han har svara positivt på brevet frå Lokalsamfunnforeningen. Han meiner dette er ei viktig sak.

– Eg er redd det fort kan bli for stor avstand mellom dei som styrer og dei som bur i kommunane, meiner Ap-ordføraren, som også håpar Lokalsamfunnforeningen kan bidra med kunnskap, slik at kommunane står betre rusta i debatten om kommunestrukturen.

Større fagmiljø

Arne Sanden meiner også små kommunar kan vere viktige for å halde på det lokaldemokratiske engasjementet. Han meiner det vil bli endå vanskelegare å få folk til å stille på listene til dei politiske partia dersom kommunane blir større.

– Lokalsamfunnet engasjerer. Me har jo eit godt døme i kampen for lokalsjukehuset vårt; det er ein kamp som har engasjert stort i mange år, fortel han.

Sanden viser også til at Lærdal har eit tett samarbeid med nabokommunane om mellom anna renovasjon, barnevern, legevakt, landbrukskontor og plan- og byggjesaker.

– Me samarbeider etter vertskommunemodellen, og det fungerer godt. På grunn av det tette samarbeidet oppnår me også eit større fagmiljø, og dermed unngår me å bli sårbare. Det er absolutt ikkje naudsynt med kommunesamanslåing for å oppnå det, slår han fast.

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Godt å møtast til festspel igjen

Festspelpublikummet i Ørsta og Volda fekk høyre og sjå programpostar med både Hallstein Bronskimlet, bibelspråk, konspirasjonsteoriar, frisk popmusikk og eksperimentell tango.

Tydde til sivil ulydnad etter manglande nynorsk i Heimevernet

Etter ni år med førespurnader om korrespondanse på nynorsk, rann begeret over for heimevernsoldat Erlend Trones (40). Då innkallinga...

Nynorsk litteraturpris til Tore Renberg: – Kan få lesarane i den nye tida til å elska litteratur

Tore Renberg får Nynorsk litteraturpris 2020 for romanen «Tollak til Ingeborg». – Det har vore forløysande for meg å...

På jakt etter føregangskommunar på lokaldemokrati

Kommunar over heile landet er oppfordra til å søkje om å bli føregangskommune innan lokaldemokrati. – Dette er ikkje...