Heim Nyhende Trur på samarbeid

Trur på samarbeid

– Eg trur ikkje løysinga er å slå saman kommunar, seier ordførar Arne Sanden (Ap) i Lærdal kommune.

Lærdal er ein av 147 kommunar som har vist interesse for å delta i nettverket Lokalsamfunnforeningen, der målet er å arbeide mot kommunesamanslåingar. Åmot-ordførar Ole Gustav Narud (Sp) står i spissen for arbeidet og legg vekt på at ein no ynskjer å få balanse i debatten om kommunestrukturen. Mange peikar på at samhandlingsreforma er ei utfordring for små kommunar. Narud er ikkje samd i det.

– Eg trur samhandlingsreforma er meir ein sjanse enn ein trussel for små kommunar. Det finst mange modellar der kommunar samarbeider godt på tvers av kommunegrensene, og der dette ikkje vil bli noko problem, seier han.

– Dette handlar jo om kva befolkninga vil, kva innbyggjarane i kommunane eigentleg ynskjer, seier han.

Foreininga tek mål av seg å ikkje berre arbeide mot kommunesamanslåing, men også mot sentralisering av viktige velferdstenester. I tillegg ynskjer ein å samarbeide med ulike fagmiljø i universitets- og høgskulesektoren for å få fram informasjon og fakta om temaet.

– Stor avstand

Narud meiner responsen på initiativet har vore bra, men stussar over at interessa i til dømes Sogn og Fjordane ikkje har vore større. I fjordfylket er det berre Balestrand og Lærdal som har takka ja til å bli ein del av arbeidet.

– Dette handlar jo om identitet også. Det er mange viktige kultur- og språkpolitiske spørsmål her. Dersom me sit att med 100 kommunar, trur eg ikkje me har mange nynorskkommunar igjen, slår Narud fast.

Ordførar Sanden i Lærdal viser til at dette ikkje har vore oppe til politisk behandling, men at han har svara positivt på brevet frå Lokalsamfunnforeningen. Han meiner dette er ei viktig sak.

– Eg er redd det fort kan bli for stor avstand mellom dei som styrer og dei som bur i kommunane, meiner Ap-ordføraren, som også håpar Lokalsamfunnforeningen kan bidra med kunnskap, slik at kommunane står betre rusta i debatten om kommunestrukturen.

Større fagmiljø

Arne Sanden meiner også små kommunar kan vere viktige for å halde på det lokaldemokratiske engasjementet. Han meiner det vil bli endå vanskelegare å få folk til å stille på listene til dei politiske partia dersom kommunane blir større.

– Lokalsamfunnet engasjerer. Me har jo eit godt døme i kampen for lokalsjukehuset vårt; det er ein kamp som har engasjert stort i mange år, fortel han.

Sanden viser også til at Lærdal har eit tett samarbeid med nabokommunane om mellom anna renovasjon, barnevern, legevakt, landbrukskontor og plan- og byggjesaker.

– Me samarbeider etter vertskommunemodellen, og det fungerer godt. På grunn av det tette samarbeidet oppnår me også eit større fagmiljø, og dermed unngår me å bli sårbare. Det er absolutt ikkje naudsynt med kommunesamanslåing for å oppnå det, slår han fast.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...