Heim Nyhende Valle: Utfordrande med folketalsnedgang

Valle: Utfordrande med folketalsnedgang

Valle kommune i Aust-Agder er ein liten kraftkommune med fallande innbyggjartal. Men ordførar Tarald Myrum (Sp) trur på betre tider.

 

Vi viser deg eit glimt frå ein av

kommunane som er med i LNK.

Denne gongen: Valle

Info

Nytt frå Valle:
Vil byggje kulturhus i Valle 
Tar i bruk nynorsk 

Aktuelle lenker:
Valle kommune
Setesdølen
Agderposten
Setesdalswiki

– Vi har hatt nedgang i folketalet dei siste 10 åra, men vi jobbar aktivt med å rette opp og auke tilflyttinga til kommunen, seier Myrum.

Valle har mellom anna hatt gåande eit småbruksprosjekt, der ein kartla til saman 100 småbruk som kunne vore aktuelle bu- og arbeidsplassar for folk som har lyst til å busetje seg i kommunen. Prosjektet vart nyleg evaluert, og ordføraren gjev prosjektet status som delvis vellukka.

– Av dei 100 bruka som vart kartlagt, fekk vi tilflytting til fem eller seks av desse. Dei som har busett seg der, livnærer seg av eigne næringsverksemder på garden kombinert med anna arbeid.

Komplisert

Prosjektet kunne hatt eit betre resultat, meiner Myrum, men samstundes har det vore ein nyttig prosess for den vesle kraftkommunen, som ligg midt i hjartet av Setesdal.

– Det er heller ikkje berre enkelt å få hand om desse småbruka, det er mykje som speler inn. Eigarar føler tilknyting til plassen, og vi må ta omsyn til odelslova og ei rekkje slike ting som gjer det vanskeleg.

No må kommunen sjå på andre tiltak som kan lokke folk til kommunen. Valle er ein kommune med god økonomi, og tenestetilbodet til innbyggjarane er jamt godt, meiner ordføraren.

– Vi har gratis barnehage, gode skuletilbod, og vi satsar ein del på kultur og idrett. No skal vi til å byggje ein kunstgrasbane og eit treningssenter.

I sentrum

Valle er ein av fire kommunar som utgjer Setesdalsregionen. Setesdal har lange tradisjonar for kulturbasert næring, og både den materielle og den immaterielle kulturen er gode som Valle og dei andre setesdalskommunane kan og bør smykke seg med, seier ordføraren. Her lever sølv- og gullsmedtradisjonar i beste velgåande, og husflidstradisjonane står sterkt.

– Vi er såpass ubeskjedne at vi seier vi er sentrum i Setesdal, og Setesdalsmuseet ligg i Valle kommune.

Valle kommune er med i Setesdal regionråd, eit politisk samarbeidsorgan mellom kommunane Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Kommunane har ein del felles utfordringar, og samferdsle er ei av sakene som står øvst på dagsordenen no.

– Utbygging av riksveg 9 frå Kristiansand til Hovden er den store saka nett no.

Regionrådet ønskjer gul midtstripe heile vegen opp til Hovden innan 2023, og målsetjinga no er å få dette på plass i Nasjonal transportplan. 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...