Heim Nyhende Vi gi mobbe-bøter til skular

Vi gi mobbe-bøter til skular

Barneombodet vil gi bøter til skular som ikkje får slutt på mobbing. – Som minimum bør ein få ei orsaking, seier Janicke Sæther Olsen ved Barneombodet.

Kvar dag får Barneombodet melding frå born eller foreldre som fortel om mobbing og krenkingar.

– Me meiner me berre ser toppen av isfjellet, skriv Barneombodet i eit innspel som dei har sendt til Djupedalutvalet. Dette utvalet skal sjå på kva ein kan gjera for å få eit betre skulemiljø og korleis ein redusera mobbinga.

Dei fleste sakene Barneombodet får gjeld born som er utsett for langvarig utestenging og isolasjon og fysisk og psykisk vald frå medelevar eller lærarar. Dei siste åra har dei også fått saker der barn er utsett for seksuelle overgrep i skuletida.

Fleire tiltak
I innspelet nemner Barneombodet fleire tiltak som dei meiner kan vera med på å redusera mobbinga:

– Fylkesmennene må ha eit mandat som gir dei høve til å gripa inn og sikra retten til eleven overfor kommunane.

– Sanksjonar – frå den mildaste kritikk, til pålegg om konkrete tiltak, plikt til å innhenta kompetanse utanfrå, bruk av dagbøter for å sikra gjennomføring i rett tid, og i ytste konsekvens bøter og oppreising.

– Barnets stemme må få ein større plass i saksbehandlinga. Barn må bli hørt i si eiga sak. Elevrådet bør bli meir involvert.

– Barneombodet reiser også spørsmål om kva rolle elevombod/mobbeombod/barneombod kan ha.

Mangel på kompetanse
Sakene som Barneombodet mottar viser at det er stor mangel på kunnskap om rettane til elevane, om kva som er krenkingar, om skadepotensialet til mobbinga og om dei formelle reglane som skulane må følgja. Tilgjengeleg forsking synest heller ikkje å bli tatt i bruk. Barneombodet finn kompetansemanglar i skulane, men også hos Fylkesmennene som klageinstans og som tilsynsmynde.

– Å heva kompetansen er viktig, men tar tid, og må derfor ikkje erstatta effektive tiltak som kan sikra å gi elevane nødvendig bistand til rett tid. Elevane treng ei løysing her og no, seier Janicke Sæther Olsen, seniorrådgjevar ved Barneombodet til Framtida.no.

Klagesystemet er komplisert, og ei klagesak kan pågå i årevis utan at eleven får ei løysing.

– Eit problem er at fleire av desse sakene er ubehagelege for vaksne å ta tak i. Folk vegrar seg for å stå i dialog med borna over lang tid, fortel Sæther Olsen.

Ho etterlyser ei verktøykasse som kommunane kan bruka.

Psykologisk belastning
Barneombodet har tidlegare levert fleire rapportar om mobbing i skulen. I det nye innspelet har dei ekstra fokus på dei psykologiske sidene ved mobbinga.

Barneombodet meiner det er ei utfordring at skulane ikkje set inn tiltak som er eigna til å reparera skade eller kompensera audmjukingar som eleven har vore utsett for. Skulane synest å ville løysa saka utan å stilla nokon til ansvar, og utan å setja inn tiltak som reparerer eller rettar opp den skaden som har skjedd. Når skulen lagar enkeltvedtak rettar dei seg mot det som skal skje framover, og eleven blir forventa å leggja år med krenkingar bak seg, utan eingong å få ei orsaking, skriv Barneombodet.

– Som eit minimum må ein få ei orsaking, seier Janicke Sæther Olsen til Framtida.no.

Ho legg til at kompensasjonen ikkje treng vera økonomisk, men at det er rimeleg å sjå på dette også.

– Erfaringa vår er at behovet er stort for å få ei orsaking, både hos eleven og hos foreldra til eleven, heiter det er innspelet frå Barneombodet.

Kva meiner du skal til for at fleire elevar skal sleppa å bli mobba?

Førre artikkelArne Garborg
Neste artikkelLandsbylosen

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...