Heim Nyhende Vil ha eigen kystoffensiv

Vil ha eigen kystoffensiv

Stortingspolitikarar på tvers av benker og komitear går no saman i ein eigen allianse som skal tale kysten si sak.

Det er Arbeidarpartiet sine folk frå Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som etter initiativ frå Helga Pedersen no skal danne ei kyst-gruppe. Dei femten representantane sit i dag i komitear som spenner over nesten alle fagområda til Stortinget, og gruppa skal leiast av Magne Rommetveit frå Hordaland.

 

– Vi femten skal ha faste møte for å definere saker og leggje strategiar for korleis vi kan leggje fram kysten sine saker for nasjonalforsamlinga på ein betre måte, seier Rommetveit. – Tanken er naturlegvis at sakene våre vil stå sterkare når vi gjer dette samla.

Kva saker gruppa skal jobbe med, har dei enno ikkje klart føre seg. Først og fremst er det no viktig å få fylkespartia på banen. Etablerte organisasjonar, interkommunale samarbeid og kommunane sjølve blir òg viktige i ein slik samanheng, for å gje sakene lokal forankring, seier gruppeleiaren. Men områda som peiker seg ut som aktuelle, er næring, energi og samferdsle. Her er det mykje å ta tak i kring kraftproduksjon og maritime og marine næringar, meiner han.

– Dette vil òg dreie seg om å peike ut kva som er viktig for folk langs kysten. På denne kyststripa har folk til dømes eit heilt anna forhold til strandsonepolitikk enn folk i indre Oslofjord. Areala som er til rådvelde, er av eit anna omfang, og vi bruker strandsona på ein annan måte enn ein gjer på Austlandet. Slike ting blir viktige å få fram.

No skal gruppa, som har fått ein rådgjevar på full tid til disposisjon, jobbe fram dei sakene dei vil fronte, og Rommetveit reknar med det vil nærme seg jul før dei er på plass med noko konkret.

Førre artikkel– Kommunane må melde frå
Neste artikkelHeilt rett?

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...