Heim Nyhende Vil ha kommunal plan for lesing

Vil ha kommunal plan for lesing

Leiar i Norsk Bibliotekforening, Svein Arne Tinnesand, meiner det er kommunane som må prøve å gjere noko for dei fleire hundre tusen vaksne nordmennene som har lesevanskar.

Tinnesand viser i ein kommentar i Rogalands Avis til at bakgrunnen for at vaksne sine lesevanskar nå kjem opp er at avisene i førre veke skreiv at 300.000 nordmenn har så store problem med å lese at dei fungerer dårleg i samfunnet.

– Leseutfordringane er ikkje bare eit problem for einskildpersonen, det er eit samfunnsproblem. Det er eit problem i skule og arbeidsliv, og det er også eit demokratisk problem at mange ikkje meistrar skriftleg kommunikasjon, seier leiaren i bibliotekforeininga i kommentaren.

– Dette problemet er for viktig til at lokalpolitikarane kan overlate det til storting og regjering. Det er ute i den einskilde kommune ein merkar problema. Den einskilde vaksne som slit med lesinga treng hjelp her og nå. Det er i tillegg viktig og naudsynt at det på dette området blir sett inn tiltak som reduserer risikoen for at så mange vaksne skal slite med leseproblem, held han fram.

Tinnesand meiner kommunane sit på verkemiddel som kan vere med og snu den negative trenden. Han legg fram ein kommunal trepunktsplan som kan vere med og styrke lesekunnskapane. Dei tre trinna er tidleg innsats, som omfattar eit samarbeid mellom barnehage og bibliotek, eit lesefremjande læringsmiljø og eit lesefremjande lokalsamfunn.

Lesefrøprosjektet er eit vellukka bibliotekprosjekt retta mot barnehagebarn. Resultatet av prosjektet er at barna i prosjektbarnehagane har eit betre utgongspunkt enn det som er normalt for barn på deira alder, slår Tinnesand fast.

Han meiner eit godt skulebibliotek gir næring til vitebegjær og leselyst.

– Ein god skule skal ha eit godt bibliotek fordi det er eit viktig bidrag ikkje bare til skulen si pedagogiske utvikling, men også fordi det bidrar til eit lesefremjande læringsmiljø.

Han peikar vidare på folkebiblioteket sin viktige posisjon i høve til å skape eit lesefremjande lokalsamfunn.

– Norske bibliotek er godt rusta til å spele ei aktiv rolle i lesesatsinga om dei nyttar sine sterke sider, og ikkje minst gjennom samarbeid med andre institusjonar og organisasjonar både lokalt og sentralt, sluttar Svein Arne Tinnesand.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...