Heim Nyhende Vil styrke nynorsken

Vil styrke nynorsken

Venstre-leiar Trine Skei Grande vil ta i bruk nynorsk i fleire fag enn berre norskfaget.

– Kva blir den viktigaste språksaka fram mot stortingsvalet i 2013?
Det kjem nok til å handle mykje om nynorsk og karakterar i skulen.

– Kva blir den viktigaste nynorsksaka?
Eg trur det generelt kjem til å handle om nynorsken si stilling. Om me skal styrke eller svekke ho. Venstre vil styrke stillinga gjennom mellom anna å ta i bruk nynorsk i fleire fag enn berre norskfaget.

– Kva tenkjer du om framtida til sidemålet og sidemålskarakteren?
Dersom me får ei mørkeblå regjering av Høgre og FrP, kan det sjå mørkt ut. I ei blågrøn regjering kor Venstre får påverknad, vil sidemålet verte styrka og karakter i sidemål framleis vere tilfelle. For oss handlar det om språkleg fridom og mangfald. To målformer er ein fordel etter Venstre sitt syn.

– Kva tenkjer du om framtida til mållova?
Venstre har ikkje planer om å endre mållova, men vi registrerer at Høgre har teke til orde for ei oppmjuking.

– Kva trur du blir den viktigaste utfordringa for nynorskkommunane framover?
Eg trur dei kan ha store fordelar ved å profilere seg som noko anna enn ein vanleg kommune. Utfordringa deira ligg i kva som skjer med sidemålet framover. Det har dei høve til å påverke gjennom å setje nynorsksaka på dagsordenen.

– Korleis påverkar språksakene eit eventuelt regjeringssamarbeid etter valet?
Det er som kjent usemje blant dei borgarlege partia om stillinga til nynorsken. Men vi plar å verte samde. For Venstre er det viktig å verne om nynorsk og å syte for at nynorsk vert teken i bruk, til dømes i fleire fag i skulen.

Me utfordrar partileiarane på kva dei meiner blir den viktigaste språksaka fram mot stortingsvalet 2013. 

Tidlegare:

Krf: Vil skape betre haldningar

H: Vil behalde mållova

Ap: Bør satse på skulen

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...